UPA เพิ่มงบลงทุนเหมืองขุดคริปโทอีก 820 ล้าน ตั้งเป้า 6,000 เครื่อง

UPA เพิ่มงบลงทุนเหมืองขุดคริปโทอีก 820 ล้าน ตั้งเป้า 6,000 เครื่อง

บอร์ด UPA ไฟเขียวลงทุนธุรกิจเหมืองขุดคริปโทเพิ่มอีก 820 ล้านบาท สำหรับติดตั้งเครื่องขุดเหรียญอีกราว 6,000 เครื่อง

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มี.ค.2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 820,000,000 บาท ใน ธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี และอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซี ได้แก่

โรงงานและเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี (Plant Company) โดยลงทุนผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศสิงค์โปร์ในฐานะ Holding Company (Singapore Holding for Plant Company) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ Plant Company จะเข้าทำสัญญาบริหารจัดการเหมือง (Crypto Mining Management Agreement) กับ Operating Company หรือ Lao Crypto Mining Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการทำธุรกิจเหมืองคริปโทเคอร์เรนซี และเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุนร้อยละ 50 ผ่านบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ในฐานะ Holding Company และ AIF Digital Asset Holding Sole Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ AIF Group Sole Co., Ltd. (AIF) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AIF Group ตามที่ได้รับอนุมัติไปแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565

โดยสัญญาบริหารจัดการเหมือง Plant Company จะมีหน้าที่ในการดำเนินการขุดคริปโทเคอร์เรนชี โดยใช้ทรัพย์สินของ Plant Company อันได้แก่ โรงงานและเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนชี โดยดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของ Operating Company ซึ่ง Plant Company จะได้รับผลตอบแทนจากสัญญาดังกล่าวเป็นเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดได้ตามสัดส่วนที่ตกลงกันระหว่าง Plant Company และ Operating Company ซึ่งมีการหักด้วยค่าไฟฟ้า ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายของ Operating Company ในการประกอบธุรกิจเหมือง โดยมีรายละเอียดโครงสร้าง ดังนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Plant Company ในวงเงิน 820,000,000 บาท รวมถึงอาจนำเงินลงทุนไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีไว้เพื่อการลงทุนตามที่เคยได้รับอนมุติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ไปใช้เพื่อการลงทุนใน Plant Company ได้ตามความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เนื่องจาก Plant Company อยู่ระหว่างจัดตั้ง จึงยังไม่มีรายละเอียดของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ดี เบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 820,000,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินลงทุนไม่เกิน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่มีไว้เพื่อการลงทุนตามที่เคยได้รับอนมุติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดอาจพิจารณาจัดสรรมาใช้เพื่อการลงทุนใน Plant Company ได้ตามความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯและผู้ถือหุ้นป็นสำคัญ จะทำให้มีเงินลงทุนรวมเป็นประมาณ 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะแบ่งเป็นงานก่อสร้างโรงงาน มูลค่าประมาณ 1.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พัฒนาโครงการ มูลคำประมาณ 2.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และติดตั้งเครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี จำนวนประมาณ 6,000 เครื่อง มูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม จำนวนเครื่องขุดข้างตันยังมีความไม่แน่นอนว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ขณะนั้น เช่น ราคา ปริมาณที่จัดหาได้ และสภาวะตลาดด้วย ในการกำหนดจำนวนเครื่องขุดต่อไป

ทั้งนี้ ในเรื่องการลงบัญชีของทรัพย์สินทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business/