ยื่นแบบภาษี เช็คเลย! เงื่อนไขค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

ยื่นแบบภาษี เช็คเลย! เงื่อนไขค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สรุปเงื่อนไขการใช้สิทธิเบี้ยประกันเป็นค่าลดหย่อนภาษี ต้องเป็นประกันแบบไหน และหักลดหย่อนได้เท่าไร เงื่อนไขที่ต้องรู้ รวบรวมให้แล้วที่นี่

“การยื่นแบบเสียภาษี” มนุษย์เงินเดือนเมื่อประเมินรายได้คำนวณอัตราการเสียภาษีแล้ว การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ถือเป็นตัวช่วยที่จะช่วยประหยัดเรื่องรายจ่ายภาษี ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิเบี้ยประกัน นำมาเป็นค่าลดหย่อนสำหรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 

แต่ไม่ใช่ว่าเบี้ยประกันจากกรมธรรม์ทุกประเภท จะนำมาขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เสมอไป จะต้องเป็นกรมธรรม์ตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิในส่วนนี้ ต้องทำความเข้าใจถึงค่าเบี้ยประกันที่สามารถนำลดหย่อนภาษีใด้ ประเภทของเบี้ยประกัน และเงื่อนไข

 

 

ประเภทเบี้ยประกันที่ลดหย่อนภาษีได้

 

เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

– การใช้สิทธิค่าลดหย่อน

 

ผู้มีเงินได้ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

 

– เงื่อนไข

 

ทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย
อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
ได้รับเงินคืนไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันรายปี
ห้ามเวนคืนก่อนครบกำหนด

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

– การใช้สิทธิค่าลดหย่อน

 

ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนที่ใด้รับสิทธิเมื่อรวมกับ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบช.)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
กองทุนสงเคราะห์ตรูโรงเรียนเอกชน
และ RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

– เงื่อนไข

 

อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป
ทำประกันกับบริษัทประกันในประเทศไทย
ต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ
ช่วงอายุการจ่าย 55 – 85 ปีหรือมากกว่านั้น
ต้องจ่ายเบี้ยครบก่อนได้รับผลประโยชน์

เบี้ยประกันประกันสุขภาพ

– การใช้สิทธิค่าลดหย่อน

 

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 25,000 บาท

 

– เงื่อนไข

 

เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป
ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

 

– การใช้สิทธิค่าลดหย่อน

 

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

– เงื่อนไข

 

บิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส
ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

ทั้งนี้การยื่นแบบภาษี 2565 สำหรับเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91 สามารถยื่นแบบฯได้ถึง 31 มีนาคม 2565 (กรณีที่เป็นแบบกระดาษ) และยื่นได้ถึง 8 เมษายน 2565 ( กรณีที่ยื่นผ่านออนไลน์)

ยื่นแบบภาษี เช็คเลย! เงื่อนไขค่าเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

 

คลิกอ่านเพิ่ม : สรรพากร ขยายเวลาบริการตอบปัญหาภาษี 1161 Call Center

 

ที่มา : กรมสรรพากร

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market